Przejdź do głównej zawartości

REGULAMINRegulamin prób do spektaklu
w ramach projektu
Teatr dla Początkujących”


I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem projektu „Teatr dla Początkujących” jest fundacja Społeczna Ofensywa Kulturalna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworowej 40d/1 REGON: 022474011 NIP: 8992756365, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin (zwany w dalszej części”Regulaminem”) wydany jest przez Organizatora.
3. Próby do przedstawienia, zwane dalej próbami, odbędą się w okresie od 5 lutego do 5 maja 2018 w Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA we Wrocławiu przy ulicy Wystawowej 1.
4. Próby poprowadzą absolwenci wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej: Dorota Kwietniewska i Rafał Kwietniewski lub Małgorzata Szczerbowska lub Michał Mrozek (absolwenci PWST Wrocław) lub Piotr Łukaszczyk (absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie). 
5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2018r. r. i jest udostępniony przez Organizatora oraz na stronie www.teatrdlapoczatkijacych.pl.
6. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które uczestniczyć będą w próbach, zwanych dalej „Uczestnikami”.

II Warunki uczestnictwa w warsztatach
1. W próbach może uczestniczyć każda osoba w wieku powyżej 18-tego roku życia.
2. Warunkiem uczestnictwa w próbach jest nadesłanie karty zgłoszeniowej, dostępnej na stronie www.teatrdlapoczatkujacych.pl w zakładce zapisy, do dnia 3 stycznia 2018 r. na adres kontakt@teatrdlapoczatkujacych.pl i po potwierdzeniu przez organizatora otrzymania karty zgłoszeniowej, dokonanie wpłaty za zajęcia, w terminie do 28 stycznia 2018 r. , w wysokości 1320 zł za cztery miesiące z góry lub w 4 ratach po  330zł, na konto bankowe 55 1050 1575 1000 0090 3041 9395 W przypadku dużej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność nadesłania kart zgłoszeniowych.
3.  Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 10 osób.
4. O rezerwacji na liście uczestników Organizator poinformuje osoby zgłaszające się telefonicznie lub mailowo.
5. Osoba staje się uczestnikiem prób z chwilą otrzymania przez Organizatora dowodu wpłaty.
6.  W przypadku dużej liczby zgłoszeń i nie zakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w próbach w przypadku pojawienia się dodatkowego miejsca na liście uczestników, o czym zostanie poinformowana przez Organizatora.
7. Całkowity koszt uczestnictwa w próbach, łącznie z kosztami podróży i noclegu ponosi uczestnik.

III Prawa i obowiązki Uczestników Warsztatów oraz Organizatora
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w próbach.
2. Przy rezygnacji dokonanej najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia prób Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej przez uczestnika kwoty. Koszty będą zwracane przelewem na konto uczestnika.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w próbach w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów opłata za warsztaty nie podlega zwrotowi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania prób. W takim przypadku wpłaty dokonane przez uczestników za warsztaty zostaną zwrócone na konto uczestników.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, oraz godziny rozpoczęcia prób, po wcześniejszej konsultacji z uczestnikami. W takim przypadku Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestników prób.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty utracone lub pozostawione przez Uczestnika na terenie siedziby Centrum Technologii Audiowizualnych.
7. Uczestnik prób ponosi pełną odpowiedzialność materialną i odpowiada karnie lub cywilnie za szkody wyrządzone przez niego na terenie Centrum Technologii Audiowizualnych w stosunku do innych jego uczestników jak i za uszkodzenie mienia Centrum Technologii Audiowizualnych.
8. Udział w próbach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, na potrzeby promocji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (dz. u. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).
9. Uczestnik warsztatów przyjmuje do wiadomości, że udział w próbach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku poprzez fotografowanie i filmowanie jego osoby, nagrywanie dźwięku oraz na przechowywanie, transmitowanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i głosu w związku z działalnością dokumentacyjną, sprawozdawczą, reklamową i promocyjną Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.


11. Osoby uczestniczące w próbach zobowiązane są stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa, obowiązujących na terenie siedziby Centrum Technologii Audiowizualnych.

Komentarze